www.tlu.edu.vn Trang chủ website Đại học Thủy lợi
Email HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN EMAIL WRU.VN
(Dành cho sinh viên K59)
Mã sinh viên:
Ngày sinh:  

Điện thoại:

(Chỉ nhập số)

 
Email đang sử dụng:
(để liên lạc khi xử lý sự cố với email wru.vn)
line
Sinh viên liên hệ phòng trực Trung tâm Tin học để được xử lý các vấn đề liên quan đến email wru.vn:
Địa chỉ: Tầng 1, nhà C5. Điện thoại: 04-3-5638072. Email: ttth@wru.vn.